Privacyverklaring

Geachte relatie,

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG – van kracht. Deze wet verplicht bedrijven vast te leggen wat wij met uw, eventueel bij ons bekende, persoonsgegevens doen. Hierbij treft U ons beleid hieromtrent aan.

Wij, Emiel AL VOF, beheren uw persoonsgegevens op de volgende manier:

In ons adressenbestand staan de volgende gegevens van u – voor zover deze bij ons bekend zijn:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Bedrijfsnaam indien van toepassing
  • Straatnaam
  • Huisnummer
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Land
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres(sen)

Wij beschikken niet over geboorte datums noch BSN nummers van individuele personen. Daarnaast beheren wij een administratie waarin wij onze zakelijke transacties zoals: offertes, bestellingen en facturering verwerken.

Bovengenoemde gegevens worden door ons beheerd op een beveiligd en geautomatiseerd systeem. Toegang daartoe is uitsluitend voorbehouden aan ondergetekende. Geen van uw bij ons bekende gegevens worden door ons, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, aan derden verstrekt.

Indien u uw gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen kunt U ter allen tijde contact met ondergetekende opnemen.

Emiel & Ingeborg Al